Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Informacja o administratorze 

danych osobowych

Informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych jest Izydora Burkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Burkiewicz Izydora Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Burkiewicz - Centrum Fizjoterapii z siedzibą w Kolbuszowej, przy ul. Piłsudskiego 53B zwana dalej NZOZ Burkiewicz - Centrum Fizjoterapii, NIP 814-149-32-10, REGON: 831198527.
 
NZOZ Burkiewicz - Centrum Fizjoterapii powołała Inspektora Ochrony Danych, którym została Pani Joanna Szlachetka, która zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iod@rehaburkiewicz.pl, nr tel. służbowego (17) 22-747-85.
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie 
z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez NZOZ Burkiewicz- Centrum Fizjoterapii celem świadczenia usług medycznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym wykonano zdjęcie,
skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta 
w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie 
z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również między innymi podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniania jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom
uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom
udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej 
(np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań).
 
Ponadto odbiorcami danych osobowych będą:
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MEDIMO Marcin Plis, ul. Nowe Miasto 51, 36-100 Kolbuszowa NIP: 814-160-19-29 – w przypadku skierowania na badania RTG,
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna sp.k.  z siedzibą w Krakowie, ul. Golikówka 6, NIP 6793087334 - w przypadku usług świadczonych na rzecz pacjentów ww. spółki VOTUM,
LUX MED. Sp. Z.O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21, NIP 527-252-30-80 
– w przypadku usług świadczonych na rzecz pacjentów spółki LUX MED.
KEI.PL SP. Z O.O. siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9,30-418 Kraków, numer KRS 0000732079, REGON 356564787, NIP 6792736374 – w przypadku kontaktu przez e-mail lub rejestrację na stronie internetowej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Copyright © 2015 Rohit Creations. All rights reserved.